Biegi dla Dzieci - Regulamin


X JUBILEUSZOWY OTWARTY BIEG DLA DZIECI „BĘDZIEMY MARATOŃCZYKAMI – UWIERZ W SIEBIE”


REGULAMIN

I. CEL:

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Promocja Gminy Kietrz.
 • Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kietrz chęci do czynnego spędzania czasu wolnego.


II. ORGANIZATOR:

Organizatorem biegu jest Urząd Miejski w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1.

tel.: 77 485 43 56 do 58

fax: 77 485 43 59

e-mail: sekretariat@kietrz.pl

www.kietrz.pl

www.polmaraton.kietrz.pl

www.facebook.com/gminakietrz

IV. PATRONAT HONOROWY:

Burmistrz Kietrza


IV. TERMIN I MIEJSCE:

 1. X JUBILEUSZOWY OTWARTY BIEG DLA DZIECI „BĘDZIEMY MARATOŃCZYKAMI – UWIERZ W SIEBIE” odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) o godz. 14:00 na Stadionie Miejskim w Kietrzu (ul. Sportowa 1).
 2. Zawodnicy na start muszą zgłosić się 15 minut przed rozpoczęciem biegu.

Bieg nr 1 – od godz. 14:00 – IV BIEG INTEGRACYJNY „UWIERZ W SIEBIE” na dystansie 200 m (do pachołka i z powrotem).

Bieg nr 2 -  BIEG KRASNOLUDKÓW na dystansie 150 m – rocznik 2013 i młodsi (do pachołka i z powrotem).

W biegach nr 1 i 2 mogą uczestniczyć również rodzice lub opiekunowie za zgodą Organizatora.

Bieg nr 3 - bieg na dystansie 200 m – rocznik: 2012, 2011, 2010 (do pachołka i z powrotem).

Bieg nr 4 - bieg na dystansie 400 m – rocznik: 2009, 2008, 2007 (jedno okrążenie).

Bieg nr 5 – bieg na dystansie 800 m – rocznik: 2006, 2005, 2004 (dwa okrążenia).

Bieg nr 6 – bieg na dystansie 1 200 m – rocznik: 2003, 2002, 2001 (trzy okrążenia).

Bieg nr 7 – bieg na dystansie 1 200 m – rocznik 2000 i starsi (trzy okrążenia).                                       

 1. Trasa przebiega w 100% po bieżni stadionu.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu są zobowiązani do zejścia z bieżni na pobocze i poinformowania o tym obsługi biegu oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych.

V. UCZESTNICTWO:

 1. W biegu integracyjnym mogą startować dzieci niepełnosprawne, zdrowe i ich opiekunowie, wspierając się nawzajem. Dzieci mogą tworzyć pary: osoba niepełnosprawna i osoba zdrowa, które będą biegły trzymając się za ręce lub jedna z nich pchała będzie wózek drugiej. Ideą biegu jest pokazanie, że zdrowych i niepełnosprawnych nie muszą dzielić inne reguły, warunki czy zasady specjalnego traktowania. Niepełnosprawnym i chorym jest to potrzebne, by uwierzyli, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Osobom sprawnym, by uczyły się ich zauważać, doceniać, a także zrozumiały, że mimo ogromnych różnic, nasze problemy, emocje i obserwacje wcale się nie różnią. Ten bieg umożliwi udział wszystkim i wszystkim sprawi radość, bo tu każdy jest zwycięzcą.
 2. W pozostałych biegach mogą brać udział przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których rodzice lub prawni opiekunowie wypełnią kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej oraz o zdolności (brak przeciwwskazań zdrowotnych) do uczestnictwa w biegu.
 3. Dopuszcza się możliwość wypełnienia i podpisania karty zgłoszeniowej przez osoby trzecie, w sytuacji przedłożenia upoważnienia wystawionego i podpisanego przez rodziców lub opiekuna prawnego.
 4. Wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami do koszulek sportowych na piersi z przodu. Zasłanianie w części lub w całości numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 6. W przypadku zgłoszeń grupowych uczestników niepełnoletnich (np. szkoła), za sprawdzenie autentyczności podpisów ponoszą odpowiedzialność zgłaszający dyrektorzy szkół, nauczyciele lub opiekunowie.
 7. W X JUBILEUSZOWYM OTWARTYM BIEGU DLA DZIECI „BĘDZIEMY MARATOŃCZYKAMI – UWIERZ W SIEBIE” obowiązuje limit wynoszący 250 uczestników.


VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Prowadzone będą osobne klasyfikacje K i M na każdym z rozgrywanych dystansów.
 2. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 3. Każdy z uczestników otrzyma medal, słodki poczęstunek i napój.
 4. Organizator nie prowadzi pomiaru czasu.
 5. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 6. Wszystkie sklasyfikowane dzieci (do rocznika 2004 włącznie) wezmą udział  w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Warunkiem otrzymania nagrody, oprócz ukończenia biegu jest obecność podczas dekoracji i losowania.


VII. ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia indywidualne do biegu będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w dniu zawodów od godz. 11:00 do 13:45 na Stadionie Miejskim w Kietrzu (w Biurze Zawodów).
 2. Zgłoszenia szkolne w postaci listy uczestników zawierające imię i nazwisko oraz datę urodzenia z pieczątką i podpisem Dyrektora szkoły można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w dniu zawodów od godz. 11:00 do 13:45 na Stadionie Miejskim w Kietrzu (w Biurze Zawodów).
 3. Źle wypełnione zgłoszenia nie będą przyjmowane.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Wszelkich informacji udzielają:

Dyrektor Biegu - Pani Karolina Sykuła, tel. 77 485 43 56 wew. 14; e-mail: karolina.sykula@kietrz.pl

Koordynator Biegu - Pani Dorota Buch, tel. 77 485 43 56 wew. 23; e-mail: dorota.buch@kietrz.pl

Koordynator Biegu - Pani Anna Paliga, tel. 77 485 43 56 wew. 23


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zapewnia opiekę pielęgniarską na mecie biegu.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie.  
 5. X JUBILEUSZOWY OTWARTY BIEG DLA DZIECI „BĘDZIEMY MARATOŃCZYKAMI – UWIERZ W SIEBIE”” organizowany jest w ramach obchodów DNI MIASTA I GMINY KIETRZ, które odbędą się w dniach od 9 czerwca do 11 czerwca 2017 r.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów.
 7. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
 8. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, odzież i przedmioty wartościowe dzieci, młodzieży i dorosłych startujących w biegach.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z zawodnikami, a także dane osobowe mogą być wykorzystane przez Organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocyjne Gminy Kietrz.

zobacz również: