Półmaraton - Regulamin


I. CEL: 

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania jej zwolenników.
 • Promocja Gminy Kietrz.
 • Propagowanie sportu i aktywności fizycznej.
 • Integracja społeczności miejscowości przygranicznych poprzez rywalizację sportową.

II. ORGANIZATOR: 

Organizatorem biegu jest Urząd Miejski w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1.

tel.: 77 485 43 56 do 58

fax: 77 485 43 59

e-mail: sekretariat@kietrz.pl

www.kietrz.pl

www.polmaraton.kietrz.pl

www.facebook.com/gminakietrz

III. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 • Gmina Pietrowice Wielkie
 • Obec Třebom

IV. TERMIN I MIEJSCE:  

 1. XI PÓŁMARATON KIETRZ - TŘEBOM - GRÓDCZANKI - PIETROWICE WIELKIE odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) w Kietrzu. Trasa będzie przebiegać przez Polskę i Czechy, po stronie Polski na terenie województwa opolskiego i śląskiego, w powiecie głubczyckim i raciborskim.
 2. START nastąpi o godz. 10:00 ze Stadionu Miejskiego w Kietrzu (ul. Sportowa 1). Zawodnicy muszą zgłosić się na start o godz. 9:40.
 3. META znajduje się również na Stadionie Miejskim w Kietrzu (ul. Sportowa 1

V. TRASA:    

 1. Trasa liczy 21,097 km.
 2. Trasa zróżnicowana: asfalt – 80%, utwardzone drogi gruntowe i trawiaste – 20%.
 3. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 21.
 4. Trasę będą zabezpieczać: Policja, Straż Graniczna i Straż Pożarna.
 5. Trasa posiada atest PZLA.
 6. Trasa biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.polmaraton.kietrz.pl.  Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.polmaraton.kietrz.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
 8. Na trasie będzie przygotowanych 5 punktów żywnościowych (cukier, banan) wraz z wodą pitną, obsługiwanych przez Wolontariuszy.
 9. Na trasie będą dostępne również 3 punkty odświeżania - kurtyny wodne.
 10. Na półmetku trasy będzie znajdował się dodatkowy punkt kontrolny. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację.
 11. Za kolumną biegaczy będzie jechać ambulans wraz z zespołem ratowniczym. Drugi ambulans wraz z zespołem ratowniczym będzie dostępny na mecie.
 12. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3:00 h, od momentu startu. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety busem z napisem KONIEC BIEGU.

VI. BIURO ZAWODÓW: 

Biuro Zawodów będzie mieściło się na Stadionie Miejskim w Kietrzu przy ul. Sportowej 1. Biuro czynne będzie 10.06.2017 r. w godz. od 7:00 do godz. 9:15, w tym czasie nastąpi weryfikacja uczestników.

Na terenie Stadionu Miejskiego dostępne będą również szatnie i depozyt. Do dyspozycji biegaczy będą wykwalifikowani masażyści (bezpłatnie).

 1. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków.
 2. Szatnie z prysznicami i depozyt będą czynne w dniu 10.06.2017 r. od godz. 7:00 do 16:00.
 3. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.
 5. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 9 na 10 czerwca 2017 r. w Hali Sportowej przy ul. Kościuszki - chętnym zawodnikom, którzy wyślą informację na adres e-mail dorota.buch@kietrz.pl. Organizator nie zapewnia śpiworów, karimat itp.

VII. UCZESTNICTWO: 

 1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy, którzy:
 • zgłosili swój start,
 • uiścili opłatę startową,
 • najpóźniej do dnia 10 czerwca 2017 r. ukończą 18 lat,
 • posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz o zdolności do udziału w biegu półmaratońskim. 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu półmaratońskim lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

 1. Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu 10 czerwca 2017 r. – od godziny 7:00 do 9:15.
 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numerów startowych chipów. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z chipem. Pierwszych 50 zawodników będzie sklasyfikowanych według miejsca zajętego na mecie (czas brutto). 51 zawodnik i kolejni będą klasyfikowani według faktycznie uzyskanego czasu przebiegnięcia półmaratonu (czas netto). Posiadanie numeru podczas całego biegu, poruszanie się wyłącznie po trasie półmaratonu i  przejście  przez  wszystkie  punkty  kontroli  czasu  jest warunkiem  wystartowania w półmaratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Podczas  biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości) i skracanie trasy.
 3. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 4. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

VIII. ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.datasport.pl do dnia 8 czerwca (czwartek). Po tym terminie zapisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie w dniu biegów w Biurze Zawodów w godzinach od 7:00 do 9:15.
 2. Organizator wprowadza limit biegaczy wynoszący 500 osób. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia limitu przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.
 3. Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza w formie elektronicznej i wpłacenie opłaty wpisowej na konto Organizatora.
 4. Osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty wpisowej w ciągu 14 dni z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.
 5. Zamiana zawodników na liście startowej jest możliwa do dnia 31.05.2017 r. Warunkiem jest listowne (decyduje data wpłynięcia do Organizatora) przesłanie deklaracji o zamianie zawodników z pełnymi danymi osób zainteresowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) łącznie z ich odręcznymi podpisami.
 6. Osobom zgłoszonym, mieszczącym się w limicie zgłoszeń, Organizator gwarantuje PAKIET STARTOWY, w skład którego wchodzą:
 • numer startowy (imienny numer startowy zostanie nadany Uczestnikom, którzy zarejestrują się i opłacą start do dn. 5 czerwca 2017 r. do godz. 10:00) z chipem i czterema agrafkami,
 • poczęstunek przed startem (od godz. 7:00 do godz. 9:00)
 • pamiątkowy ręcznik Imprezy,
 • folder informacyjny - XI Półmaraton,
 • banany oraz napoje (woda, napój izotoniczny) na trasie biegu,
 • opieka medyczna,
 • pamiątkowy medal na mecie,
 • pomiar czasu, w tym możliwość uzyskania wyniku w formie SMS,
 • bon na posiłek regeneracyjny po zakończeniu biegu,
 • bezpłatny masaż,
 • bezpłatna wejściówka na Krytą Pływalnię HYDROSFERA (1h do wykorzystania w dniu zawodów),
 • możliwość darmowego pobrania i wydruku pamiątkowego dyplomu (certyfikatu) z wynikiem uzyskanym w czasie Imprezy,
 • możliwość poboru swoich zdjęć z udziału w Imprezie,
 • materiały reklamowe.

Pakiety startowe wydawane są w Biurze Zawodów 10.06.2017 r. od godziny 7:00 do 9:15. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z pryszniców po biegu.

7. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem talonu upoważniającego do odbioru 1. pakietu startowego, który uczestnik otrzyma w czasie weryfikacji.

8. Zgłoszenia w dniu zawodów, w sobotę 10.06.2017 r. – od godziny 7:00 do 9:15 – tylko do osiągnięcia limitu zgłoszeń – decyduje kolejność zgłoszeń w biurze biegu.

IX. OPŁATA STARTOWA:

 1. Opłaty startowe są możliwe poprzez płatności online w formularzu zapisów, na stronie datasport.pl. lub na konto Organizatora: 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 z dopiskiem „WPISOWE - PÓŁMARATON” i imię i nazwisko oraz rocznik osoby, której dotyczy wpłata.
 2. Wysokość opłaty startowej po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie:
 • do 28 lutego 2017 r. przelewem 45,00 PLN;
 • do 31 marca 2017 r. przelewem 50,00 PLN;
 • do 30 kwietnia 2017 r. przelewem 55,00 PLN;
 • do 31 maja 2017 r. przelewem 60,00 PLN;
 • 10 czerwca 2017 r. gotówką 80,00 PLN w biurze zawodów.

Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

3. Kobiety, które ukończyły 65 rok życia i mężczyźni powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty.

4. Półmaratończycy, którzy brali udział we wszystkich X edycjach biegu (Andrzej WYBRANIEC, Benedykt POSPISZYL, Piotr UCIECHOWSKI, Jacek BAJDA, Andrzej JOŃCZYK) są zwolnieni z opłaty.

5. 20% zniżki w przypadku grupy minimum 10 osób przy jednorazowej wpłacie za całą drużynę:  

 1. Członkowie grupy zapisują się na listę startową indywidualnie;
 2. Koordynator grupy tworzy listę uczestników grupy;
 3. Koordynator grupy przesyła mailem listę grupy na adres: dorota.buch@kietrz.pl;
 4. Koordynator grupy dokonuje zbiorczej opłaty na konto biegu;
 5. Do wcześniej podanej listy przez koordynatora nie można się dopisać indywidualnie;
 6. Członkowie grupy nie muszą należeć do jednego Klubu, Stowarzyszenia lub Grupy Biegowej;

6. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności. Jeżeli kwota zostanie uregulowana dopiero w dniu zawodów uczestnik biegu będzie musiał dopłacić różnicę do kwoty obowiązującej w dniu 10 czerwca 2017 r. – 80 PLN.

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych do Organizatora do 3 dni od daty wpłaty na adres e-mail ksiegowosc@kietrz.pl

X. KLASYFIKACJE:

W XI PÓŁMARATONIE KIETRZ - TŘEBOM - GRÓDCZANKI - PIETROWICE WIELKIE prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:

1) GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN

2) WIEKOWA KOBIET I MĘŻCZYZN:

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

K - 18          18 – 29 lat

M - 18          18 – 29 lat

K - 30          30 – 39 lat

M - 30          30 – 39 lat

K – 40          40 – 49 lat

M – 40          40 – 49 lat

K – 50          50 – 59 lat

M – 50          50 – 59 lat

K – 60          60 – 69 lat

M – 60          60 – 69 lat

K – 70          70 lat i starsi

M – 70          70 lat i starsi

 O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

3) GENERALNA Z GMINY KIETRZ

O przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie Gminy Kietrz.

4) KLUBOWA

Klubem może być formalna lub nieformalna grupa minimum 5 osób bez względu na płeć,  reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, grupę przyjaciół, lokalną społeczność, itp. O zwycięstwie Klubu decyduje najniższa suma czasów jej 5 członków.

UWAGA:

 • aby Klub został sklasyfikowany każdy z jego członków musi podać w zgłoszeniu indywidualnym taką samą nazwę drużyny oraz musi zostać zgłoszony do 31 maja 2017 roku.

5) GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN N-sprawny inaczej

6) NAJSTARSZA I NAJSTARSZY PÓŁMARATOŃCZYK

7) NAJMŁODSZA I NAJMŁODSZY PÓŁMARATOŃCZYK

8) NAJLEPSZY PÓŁMARATOŃCZYK Z GMINY KIETRZ

9)NAJLEPSZY CZESKI PÓŁMARATOŃCZYK

XI. NAGRODY:

Nagrody finansowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej (open):

 1) GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

I miejsce - PUCHAR + 1000 PLN

I miejsce - PUCHAR + 1000 PLN

II miejsce - PUCHAR + 750 PLN

II miejsce - PUCHAR + 750 PLN

III miejsce - PUCHAR + 550 PLN

III miejsce - PUCHAR + 550 PLN

IV miejsce - 350 PLN

IV miejsce - 350 PLN

V miejsce - 300 PLN

V miejsce - 300 PLN

VI miejsce - 250 PLN

VI miejsce - 250 PLN

VII miejsce - 200 PLN

VII miejsce - 200 PLN

Nagrody finansowe są podane w kwocie brutto. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawodnicy i zawodniczki nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują dodatkowych nagród, a tym samym nie stają na podium w kategoriach wiekowych.

2) WIEKOWA KOBIET I MĘŻCZYZN:

 W pozostałych klasyfikacjach (wiekowa kobiet i mężczyzn, N-sprawny inaczej, zawodników z Gminy Kietrz) przyznawane są następujące nagrody: 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

I miejsce - STAUTETKA

I miejsce - STAUTETKA

II miejsce - STAUTETKA

II miejsce - STAUTETKA

III miejsce - STAUTETKA

III miejsce - STAUTETKA

3) GENERALNA Z GMINY KIETRZ

I miejsce - PUCHAR + nagroda rzeczowa + karnet KP HYDROSFERA 200 PLN

II miejsce - PUCHAR  + nagroda rzeczowa + karnet KP HYDROSFERA 200 PLN

III miejsce - PUCHAR  + nagroda rzeczowa+ karnet KP HYDROSFERA 200 PLN

IV miejsce – STAUTETKA + karnet KP HYDROSFERA 100 PLN

V miejsce – STAUTETKA + karnet KP HYDROSFERA 100 PLN

VI miejsce – STAUTETKA + karnet KP HYDROSFERA 50 PLN
VII miejsce – STAUTETKA + karnet KP HYDROSFERA 50 PLN
VIII miejsce – STAUTETKA + karnet KP HYDROSFERA 50 PLN

4) KLUBOWA

I miejsce - PUCHAR + nagroda rzeczowa

II miejsce - PUCHAR + nagroda rzeczowa

III miejsce - PUCHAR + nagroda rzeczowa

5) N-SPRAWNY INACZEJ

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

I miejsce - PUCHAR

I miejsce - PUCHAR

II miejsce - PUCHAR

II miejsce - PUCHAR

III miejsce - PUCHAR

III miejsce - PUCHAR

6) NAJSTARSZA I NAJSTARSZY PÓŁMARATOŃCZYK

STATUETKA + nagroda rzeczowa

7) NAJMŁODSZA I NAJMŁODSZY PÓŁMARATOŃCZYK

STATUETKA + nagroda rzeczowa

8) NAJLEPSZY PÓŁMARATOŃCZYK Z GMINY KIETRZ

PUCHAR przechodni Burmistrza Kietrza (przechowywany w Urzędzie Miejskim w Kietrzu)

oraz PUCHAR Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu

9) NAJLEPSZY CZESKI PÓŁMARATOŃCZYK

PUCHAR + nagroda rzeczowa

Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody, w tym:

TELEWIZOR 55 CALI MARKI SAMSUNG SMART TV Z WIFI

Warunkiem otrzymania nagrody, oprócz ukończenia biegu jest obecność podczas dekoracji i losowania. W przypadku nieobecności uczestnika biegu, losowanie odbędzie się ponownie i będzie trwało aż do skutku.   

Warunkiem otrzymania nagrody, oprócz ukończenia biegu jest obecność podczas dekoracji i losowania.

Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do 14 dni po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora. Nagrody rzeczowe nie będą wysyłane przez Organizatora.   

XII. DODATKOWE INFORMACJE:

Wszelkich informacji udzielają:

Wiceburmistrz Kietrza- Pan Dariusz Kamiński, tel. 77 485 43 56 w. 29; e-mail: dariusz.kaminski@kietrz.pl

Dyrektor Biegu - Pani Dorota Buch, tel. 77 485 43 56 w. 23 e-mail: dorota.buch@kietrz.pl

Z-ca Dyrektora Biegu - Pani Karolina Sykuła, tel. 77 485 43 56 w. 14 e-mail: karolina.sykula@kietrz.pl

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. XI Półmaraton organizowany jest w ramach obchodów DNI MIASTA I GMINY KIETRZ, które odbędą się w dniach od 9 czerwca do 11 czerwca 2017 r.             
 2. Obsługę informatyczną zawodów (zapisy elektroniczne, pomiar czasu, klasyfikacje) prowadzi firma DATASPORT.
 3. Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez Organizatora.
 6. Pobyt i przyjazd zawodników na koszt własny.
 7. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 9.  Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z zawodnikami, a także dane osobowe mogą być wykorzystane przez Organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocyjne Gminy Kietrz.
 10.  Trasa nie jest przystosowana do udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 11.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – ok. godz. 13:30 na scenie przy ul. Sportowej 1 (Stadion Miejski) w Kietrzu.
 12.  W przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 100 zł. W razie nie uznania protestu wadium przepada na rzecz Organizatora. Sprawy sporne rozstrzygają Dyrektorzy biegu.
 13.  Komunikat z wynikami końcowymi zawodów dostępny będzie na stronach internetowych www.polmaraton.kietrz.pl, www.maratonypolskie.pl, oraz www.datasport.pl.
 14.  Nagrodzeni zawodnicy zobowiązani są do udziału w konferencji prasowej po zakończeniu zawodów.
 15.  Imprezy towarzyszące - X OTWARTY BIEG „BĘDZIEMY MARATOŃCZYKAMI” - godz. 14:00. Regulaminy i formularze zgłoszeń do w/w biegu będą dostępne na www.kietrz.pl,   www.polmaraton.kietrz.pl.
 16.  Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Pliki do pobrania

regulamin-xi-pmaraton.pdf

zobacz również: